Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203260
ID oznámenia: 
16957
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. MARIÁN VALKO
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SPP INFRASTRUCTURE, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ADVOKAT - SPOLOČNÍK A KONATEĽ
(VALKO MARIÁN & PARTNERS S.R.O.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
APARTMÁN; kat. územie CALVIÁ MALLORCA; podiel: 100% BSM
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA, OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 9955; podiel: 0,2% BSM
POLYFUNKČNÁ BUDOVA; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 9955; podiel: 0,2% BSM
BYT; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 9955; podiel: 100% BSM
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIE; kat. územie DONOVALY; číslo LV: 3280; podiel: 1,5%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIE; kat. územie DONOVALY; číslo LV: 3280; podiel: 0,2%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIE, BYTOVÝ DOM; kat. územie DONOVALY; číslo LV: 3215; podiel: 4,3%
RODINNÝ DOM, ZASTAVANÁ PLOCHA, OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 8054; podiel: 100%
RODINNÝ DOM, ZÁHRADA, ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 714; podiel: BSM 100%
RODINNÝ DOM, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, NÁDVORIE; kat. územie BRATISLAVA III. NOVÉ MESTO VINOHRADY; číslo LV: 4721; podiel: 100%
BYT; kat. územie DONOVALY; číslo LV: 3215; podiel: 100%
GARÁŽ; kat. územie DONOVALY; číslo LV: 3215; podiel: 1/19
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA, BYTOVÝ DOM; kat. územie DONOVALY; číslo LV: 3215; podiel: 10,6%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
AUTOMOBIL, továrenská značka: MERCEDES-BENZ, rok výroby: 1983, podiel: 100%
HODINKY 3X, podiel: 100%
ZARIADENIE DOMÁCNOSTÍ 4X, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PÔŽIČKY 7X, PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA ÚČTE, podiel: 100%
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 60%
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 25%
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 20%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 26. 07. 2017
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->