Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC214189
ID oznámenia: 
17055
titul, meno, priezvisko: 
MARIÁN ŠIRANEC, MBA
oznámenie za rok: 
2020
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ ELEKTRIZAČNÁ PRENOSOVÁ SÚSTAVA, A.S.)
príjmy za rok 2020: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
KONATEĽ
(ORBIS FIN, S.R.O.)
KONATEĽ
(ORBIS CAPITAL, S.R.O.)
KONATEĽ
(ORBIS INVEST, S.R.O.)
KONATEĽ
(INTACT, S.R.O.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ORBIS FIN, S.R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie BRATISLAVA - RUŽINOV; číslo LV: 4328; podiel: 1/1
GARÁŽ; kat. územie BRATISLAVA - RUŽINOV; číslo LV: 4328; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: VOLVO, rok výroby: 2017, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
POSKYTNUTÁ PÔŽIČKA, podiel: 1/1
FINANČNÉ PROSTRIEDKY V KOMERČNÝCH BANKÁCH, podiel: 1/1
VLASTNÍCKY PODIEL V S.R.O., podiel: 100%
VLASTNÍCKY PODIEL V S.R.O., podiel: 100%
VLASTNÍCKY PODIEL V S.R.O., podiel: 50%
VLASTNÍCKY PODIEL V S.R.O., podiel: 30%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
BYT, kat. územie BRATISLAVA - VINOHRADY, rok zač. užívania: 2019, spôsob užívania: NÁJOM
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->