Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B161929
ID oznámenia: 
28356
titul, meno, priezvisko: 
Ing. Mgr. MARIAN KOTLEBA
oznámenie za rok: 
2022
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2022: 
10137 € (z výkonu verejnej funkcie), 21646 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KOTLEBOVCI - ĽUDOVÁ STRANA NAŠE SLOVENSKO
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA - PREDSEDA PREDSEDNÍCTVA
(KOTLEBOVCI - ZACHRAŇUJÚ A POMÁHAJÚ)
požitky: ŽIADNE
POSLANEC BBSK
(BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: ODMENA ZA VÝKON FUNKCIE PAUŠÁLNE NÁHRADY
ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA - PREDSEDA STRANY
(KOTLEBOVCI - ĽUDOVÁ STRANA NAŠE SLOVENSKO)
požitky: SLUŽOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO SLUŽOBNÝ TELEFÓN A SIM KARTA
ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA - PREDSEDA PREDSEDNÍCTVA
(KOTLEBOVCI - PODPORUJÚ A ROZVÍJAJÚ)
požitky: SLUŽOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT A SPOLOČNÉ ČASTI A ZARIADENIA DOMU; kat. územie SÁSOVÁ; číslo LV: 1676; podiel: 100%
BYT A SPOLOČNÉ ČASTI A ZARIADENIA DOMU; kat. územie SÁSOVÁ; číslo LV: 1492; podiel: 100%
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE; číslo LV: 1741; podiel: 48/180
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY, podiel: 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
RODINNÝ DOM S POZEMKAMI, kat. územie ČERÍN, rok zač. užívania: 2022, spôsob užívania: REKREAČNÉ ÚČELY
BYT, kat. územie SÁSOVÁ, rok zač. užívania: 1983, spôsob užívania: TRVALÉ BYDLISKO
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: SSANGYONG, rok výroby: 2022
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->