Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC162059
ID oznámenia: 
15750
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. MARIAN KORYTIAK, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (LETISKO SLIAČ A.S.)
príjmy za rok 2019: 
6353 € (z výkonu verejnej funkcie), 58633 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
OBCHODNO EKONOMICKÝ RIADITEĽ
(LETISKO SLIAČ A.S.)
požitky: PLAT
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie RADVAŇ; číslo LV: 3834; podiel: BSM
OBYTNÁ BUDOVA BYT; kat. územie RADVAŇ; číslo LV: 3834; podiel: 1/1
PODIEL NA SPOLOČNÝCH PRIESTOROCH; kat. územie RADVAŇ; číslo LV: 3834; podiel: 10047/580160
2X TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie MOŠTENICA; číslo LV: 784; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie MOŠTENICA; číslo LV: 784; podiel: 1/1
CHATA; kat. územie MOŠTENICA; číslo LV: 784; podiel: 1/1
5X ORNÁ PÔDA; kat. územie LOM NAD RIMAVICOU; číslo LV: 84; podiel: 1/1
3X TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie LOM NAD RIMAVICOU; číslo LV: 84; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie LOM NAD RIMAVICOU; číslo LV: 133; podiel: 1/5
ZÁHRADA; kat. územie LOM NAD RIMAVICOU; číslo LV: 133; podiel: 1/5
ORNÁ PÔDA; kat. územie LOM NAD RIMAVICOU; číslo LV: 133; podiel: 1/5
RODINNÝ DOM; kat. územie LOM NAD RIMAVICOU; číslo LV: 133; podiel: 1/5
13X OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie LOM NAD RIMAVICOU; číslo LV: 253; podiel: 1/100
LESNÝ POZEMOK; kat. územie LOM NAD RIMAVICOU; číslo LV: 253; podiel: 1/100
5X TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie LOM NAD RIMAVICOU; číslo LV: 253; podiel: 1/100
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie LOM NAD RIMAVICOU; číslo LV: 253; podiel: 1/100
3X TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie LOM NAD RIMAVICOU; číslo LV: 472; podiel: 98/120
ORNÁ PÔDA; kat. územie LOM NAD RIMAVICOU; číslo LV: 472; podiel: 98/120
ORNÁ PÔDA; kat. územie LOM NAD RIMAVICOU; číslo LV: 481; podiel: 1/2
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie LOM NAD RIMAVICOU; číslo LV: 481; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie LOM NAD RIMAVICOU; číslo LV: 494; podiel: 546/720
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie LOM NAD RIMAVICOU; číslo LV: 500; podiel: 187/240
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie LOM NAD RIMAVICOU; číslo LV: 707; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie LOM NAD RIMAVICOU; číslo LV: 707; podiel: 1/2
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie LOM NAD RIMAVICOU; číslo LV: 708; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie LOM NAD RIMAVICOU; číslo LV: 854; podiel: 6586/6588
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie LOM NAD RIMAVICOU; číslo LV: 855; podiel: 3293/6588
LESNÝ POZEMOK 2X; kat. územie LOM NAD RIMAVICOU; číslo LV: 878; podiel: 1/100
11X TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie LOM NAD RIMAVICOU; číslo LV: 878; podiel: 1/100
LESNÝ POZEMOK; kat. územie LOM NAD RIMAVICOU; číslo LV: 1029; podiel: 1/3
TRVALÝ TRÁVNY PORAST 2X; kat. územie LOM NAD RIMAVICOU; číslo LV: 1067; podiel: 3/5
ORNÁ PÔDA; kat. územie LOM NAD RIMAVICOU; číslo LV: 1067; podiel: 3/5
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie LOM NAD RIMAVICOU; číslo LV: 1067; podiel: 3/5
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie LOM NAD RIMAVICOU; číslo LV: 1067; podiel: 3/5
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: CITROEN, rok výroby: 2008, podiel: 1/1
OBRAZY, podiel: 1/1
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: PEUGEOT, rok výroby: 2017, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ŽIVOTNÉ POISTENIE, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 15. 03. 2006
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->