Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC204074
ID oznámenia: 
16137
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. MARIÁN JANOČKO
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ KONSOLIDAČNÁ, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
KONATEĽ
(SKYBRIDGE INVESTMENTS II., S.R.O.)
PREDSEDA PREDSTAVENSTVA
(SKYBRIDGE I. A.S., INVESTIČNÝ FOND S PREMENLIVÝM ZÁKLADNÝM IMANÍM)
KONATEĽ
(PEMA GAS S.R.O.)
KONATEĽ
(GOLED HANDELS GMBH)
KONATEĽ
(GOLED KFT.)
KONATEĽ
(SKYBRIDGE INVESTMENTS, S.R.O.)
KONATEĽ
(DEFENDOOR S.R.O.)
ČLEN PREDSTAVENSTVA
(DEFENDOOR GROUP, A.S.)
KONATEĽ
(CE FIDELITY SLOVAKIA S.R.O.)
KONATEĽ
(MODA.SK S.R.O.)
KONATEĽ
(GOLED, S.R.O.)
KONATEĽ
(ED ASSIST, S.R.O.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
nie
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
GENERÁLNY RIADITEĽ
(SLOVENSKÁ KONSOLIDAČNÁ, A.S.)
požitky: ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie RAJKA; číslo LV: 955; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2008, podiel: 100%
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: DAEWOO, rok výroby: 2001, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA ÚČTOCH, podiel: BSM
MAJETKOVÉ PODIELY, podiel: 100%
POHĽADÁVKY, podiel: 100%
existencia záväzku: 
SPOTREBNÝ ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 04. 03. 2020
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->