Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203664
ID oznámenia: 
16914
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MÁRIA MIŠČÍKOVÁ, MBA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU J.A. REIMANA PREŠOV)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ORNÁ PÔDA; kat. územie ĎÁČOV; číslo LV: 977; podiel: 1/28
ORNÁ PÔDA; kat. územie ĎÁČOV; číslo LV: 1170; podiel: 5/280
ORNÁ PÔDA; kat. územie ĎÁČOV; číslo LV: 1168; podiel: 5/280
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ĎAČOV; číslo LV: 1152; podiel: 56/14364
ORNÁ PÔDA; kat. územie ĎAČOV; číslo LV: 1142; podiel: 5/280
ORNÁ PÔDA; kat. územie ĎAČOV; číslo LV: 1143; podiel: 56/14364
ORNÁ PÔDA; kat. územie ĎAČOV; číslo LV: 1142; podiel: 5/280
ORNÁ PÔDA; kat. územie ĎAČOV; číslo LV: 1141; podiel: 5/280
ORNÁ PÔDA; kat. územie ĎAČOV; číslo LV: 96; podiel: 56/14364
ORNA PÔDA; kat. územie ĎAČOV; číslo LV: 972; podiel: 56/14364
ORNA PÔDA; kat. územie ĎAČOV; číslo LV: 973; podiel: 56/14364
ORNA PÔDA; kat. územie ĎAČOV; číslo LV: 974; podiel: 1/28
ORNÁ PÔDA; kat. územie ĎAČOV; číslo LV: 267; podiel: 1/28
ORNÁ PÔDA; kat. územie ĎAČOV; číslo LV: 388; podiel: 1/28
ORNÁ PÔDA; kat. územie ĎAČOV; číslo LV: 970; podiel: 56/14364
ORNÁ PÔDA; kat. územie ĎAČOV; číslo LV: 787; podiel: 1/28
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ĎAČOV; číslo LV: 788; podiel: 56/14364
ORNÁ PÔDA; kat. územie ĎAČOV; číslo LV: 790; podiel: 2/56
ORNÁ PÔDA; kat. územie ĎAČOV; číslo LV: 527; podiel: 5/280
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ĎAČOV; číslo LV: 702; podiel: 56/14364
ORNÁ PÔDA; kat. územie ĎAČOV; číslo LV: 703; podiel: 56/14364
ORNÁ PÔDA; kat. územie ĎAČOV; číslo LV: 975; podiel: 1/28
ORNÁ PÔDA; kat. územie ĎAČOV; číslo LV: 976; podiel: 1/28
ORNÁ PÔDA; kat. územie ĎAČOV; číslo LV: 1171; podiel: 5/280
ORNÁ PÔDA; kat. územie ĎAČOV; číslo LV: 978; podiel: 1/28
ORNÁ PÔDA; kat. územie ĎAČOV; číslo LV: 979; podiel: 1/28
ORNÁ PÔDA; kat. územie ĎAČOV; číslo LV: 980; podiel: 1/28
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ĎAČOV; číslo LV: 983; podiel: 56/14364
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ĎAČOV; číslo LV: 984; podiel: 56/14364
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ĎAČOV; číslo LV: 985; podiel: 56/14364
ORNÁ PÔDA; kat. územie ĎAČOV; číslo LV: 989; podiel: 56/14364
ORNÁ PÔDA; kat. územie ĎAČOV; číslo LV: 1029; podiel: 5/280
ORNÁ PÔDA; kat. územie ĎAČOV; číslo LV: 1030; podiel: 5/280
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ĎAČOV; číslo LV: 1031; podiel: 5/280
ORNÁ PÔDA; kat. územie ĎAČOV; číslo LV: 1034; podiel: 1/28
ORNÁ PÔDA; kat. územie ĎAČOV; číslo LV: 1076; podiel: 56/14364
ORNÁ PÔDA; kat. územie ĎAČOV; číslo LV: 1140; podiel: 5/280
ZÁHRADA; kat. územie ĎAČOV; číslo LV: 372; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie ĎAČOV; číslo LV: 789; podiel: 6/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ĎAČOV; číslo LV: 713; podiel: 3/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ĎAČOV; číslo LV: 712; podiel: 6/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ĎAČOV; číslo LV: 677; podiel: 6/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ĎAČOV; číslo LV: 981; podiel: 1/28
ORNÁ PÔDA; kat. územie ĎAČOV; číslo LV: 982; podiel: 56/14364
ORNÁ PÔDA; kat. územie ĎAČOV; číslo LV: 1064; podiel: 56/14364
RODINNÝ DOM; kat. územie SOLIVAR; číslo LV: 4059; podiel: 1/2
RODINNÝ DOM; kat. územie ĎAČOV; číslo LV: 372; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ĎAČOV; číslo LV: 372; podiel: 1/1
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie SOLIVAR; číslo LV: 4059; podiel: 1/2
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie SOLIUAR; číslo LV: 4059; podiel: 1/2
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie SOLIVAR; číslo LV: 4059; podiel: 1/2
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie SOLIVAR; číslo LV: 4069; podiel: 1/2
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie SOLIVAR; číslo LV: 4059; podiel: 1/2
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SOLIVAR; číslo LV: 4059; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: FORD, rok výroby: 2012, podiel: BSM
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: OPEL, rok výroby: 2015, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY V BANKE, podiel: 1/2
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/2, dátum vzniku: 20. 12. 2012
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->