Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203417
ID oznámenia: 
17006
titul, meno, priezvisko: 
MUDr. MÁRIA MICHALOVIČOVÁ, MPH.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V POPRADE)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
AKADÉMIA VZDELÁVANIA TATRY, S.R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
HOPE FAMILY S.R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
SINTRA, SPOL. S R.O., ODŠTEPNÝ ZÁVOD ZDROJ
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
BE - SOFT AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
BALIARNE OBCHODU, A.S. POPRAD
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
TATRAKON SPOL. S R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT TROJIZBOVÝ; kat. územie POPRAD; číslo LV: 1727; podiel: 1/2
BYT TROJIZBOVÝ; kat. územie ČADCA; číslo LV: 4143; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 5644; podiel: 6933/215428
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->