Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203112
ID oznámenia: 
16236
titul, meno, priezvisko: 
MUDr. MAREK ZELMAN
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA HRONOVCE)
príjmy za rok 2019: 
64952 € (z výkonu verejnej funkcie), 23439 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SÚDNY ZNALEC
(MUDr. MAREK ZELMAN SÚDNY ZNALEC)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
RIADITEĽ
(PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA HRONOVCE)
požitky:
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie SLÁDKOVIČOVO; číslo LV: 274; podiel: 1/2
RODINNÝ DOM; kat. územie SLÁDKOVIČOVO; číslo LV: 329; podiel: 1/2
RODINNÝ DOM; kat. územie SLÁDKOVIČOVO; číslo LV: 330
RODINNÝ DOM; kat. územie SLÁDKOVIČOVO; číslo LV: 634; podiel: 1/2
BYT; kat. územie BRATISLAVA RUŽINOV; číslo LV: 5473; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: TOYOTA, rok výroby: 2016, podiel: 1/1
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: TOYOTA, rok výroby: 2018, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->