Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203178
ID oznámenia: 
15634
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MAREK VLADÁR, MBA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (AUTOMOBILOVÉ OPRAVOVNE MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBILKY, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KONATEĽ
(FLATS R.E.F., SPOLOČNOSŤ S.R.O.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 4773; podiel: 1/1
GARÁŽ; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 7978; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 9614; podiel: 1/1
REKREAČNÁ CHATA; kat. územie ZÁHORSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 3139; podiel: 1/1
CHATA; kat. územie HORNÁ SÚČA; číslo LV: 1234; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2011, podiel: 1/1
MOTOCYKEL, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2011, podiel: 1/1
MOTOCYKEL, továrenská značka: PIAGIO, rok výroby: 2010, podiel: 1/1
ŠTVORKOLKA, továrenská značka: LINHAI, rok výroby: 2016, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
CENNÉ PAPIERE, podiel: 1/1
PODIELOVÉ FONDY, podiel: 1/1
AKCIE, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
BYT, GARÁŽ, kat. územie STARÉ MESTO, rok zač. užívania: 2013, spôsob užívania: BEZPLATNÉ UŽÍVANIE
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->