Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203159
ID oznámenia: 
15275
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MAREK KAŇKA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (TIPOS, NÁRODNÁ LOTÉRIOVÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
KONATEĽ
(JETBEE CZECH S.R.O.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
LESNÝ POZEMOK; kat. územie ROHOŽNÍK; číslo LV: 1631,1632,2610,3000; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie ROHOŽNÍK; číslo LV: 2076,2092,2116,2128; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie ROHOŽNÍK; číslo LV: 2135,2219,2221,2222; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KUCHYŇA; číslo LV: 1979; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KUCHYŇA; číslo LV: 2785; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie KUCHYŇA; číslo LV: 3698; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie ROHOŽNÍK; číslo LV: 1055,1678,1679,1765; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie ROHOŽNÍK; číslo LV: 1058,1766,1778,1785; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie ROHOŽNÍK; číslo LV: 1059,1798,2006,2058; podiel: BSM
LESNÝ POZEMOK, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie ROHOŽNÍK; číslo LV: 1114,3040; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ROHOŽNÍK; číslo LV: 1205,1523,1680,2059; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie ROHOŽNÍK; číslo LV: 1207,1253,1405,1407; podiel: BSM
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ROHOŽNÍK; číslo LV: 1060,1602,1624,1628; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie ROHOŽNÍK; číslo LV: 1061,1544,1601,1623; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie ROHOŽNÍK; číslo LV: 1062,1627,1672,1673; podiel: BSM
BYTOVÝ DOM; kat. územie ROHOŽNÍK; číslo LV: 2671; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ROHOŽNÍK; číslo LV: 2671; podiel: BSM
ZÁHRADA A ORNÁ PÔDA; kat. územie ROHOŽNÍK; číslo LV: 380,418; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ROHOŽNÍK; číslo LV: 380; podiel: BSM
RODINNÝ DOM; kat. územie ROHOŽNÍK; číslo LV: 380; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie ROHOŽNÍK; číslo LV: 2224,2230,2246,2266; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie ROHOŽNÍK; číslo LV: 2322,2325,2326,2403; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie ROHOŽNÍK; číslo LV: 2501,2502,2593,2874; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ROHOŽNÍK; číslo LV: 2671; podiel: BSM
BYTOVÁ JEDNOTKA; kat. územie ROHOŽNÍK; číslo LV: 2671; podiel: BSM
RODINNÝ DOM S 2 BJ; kat. územie ROHOŽNÍK; číslo LV: 2794; podiel: BSM
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ROHOŽNÍK; číslo LV: 1063,1674,1675,2402; podiel: BSM
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ROHOŽNÍK; číslo LV: 1064,2623,2624,2998; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie ROHOŽNÍK; číslo LV: 1065,1409,1522,1543; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KUCHYŇA; číslo LV: 2694; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ROHOŽNÍK; číslo LV: 1048,2194,2255,2400; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ROHOŽNÍK; číslo LV: 1053,2995,2996,3039; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie ROHOŽNÍK; číslo LV: 2918,2955,2997,3002; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie ROHOŽNÍK; číslo LV: 3004,3005,3020,3022; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie ROHOŽNÍK; číslo LV: 3038,3245,3249,3316; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ROHOŽNÍK; číslo LV: 3246,3041,3247,3318; podiel: BSM
LESNÝ POZEMOK; kat. územie ROHOŽNÍK; číslo LV: 3248,3249; podiel: BSM
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ROHOŽNÍK; číslo LV: 3315,418,719,893,972; podiel: BSM
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ROHOŽNÍK; číslo LV: 1066,1215,2290,3021; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ROHOŽNÍK; číslo LV: 1088,2362,418; podiel: BSM
BYTOVÁ JEDNOTKA; kat. územie ROHOŽNÍK; číslo LV: 1088; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie ROHOŽNÍK; číslo LV: 3317,719,895,896,897; podiel: BSM
VODNÁ PLOCHA; kat. územie ROHOŽNÍK; číslo LV: 893; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie ROHOŽNÍK; číslo LV: 898,899,901,930,931; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie ROHOŽNÍK; číslo LV: 1213,1214,1219,1224; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ROHOŽNÍK; číslo LV: 1474,2918; podiel: BSM
LESNÝ POZEMOK, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, VODNÁ PLOCHA; kat. územie ROHOŽNÍK; číslo LV: 1485; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie ROHOŽNÍK; číslo LV: 931,932,972; podiel: BSM
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie DOBROČ; číslo LV: 468; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie TERCHOVÁ; číslo LV: 1588,8607,11996,1588; podiel: BSM
RODINNÝ DOM; kat. územie TERCHOVÁ; číslo LV: 867; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁHORSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 4897,6648; podiel: BSM
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie ZÁHORSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 4897,6649; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ZÁHORSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 4897; podiel: BSM
ROZOSTAVANÝ RODINNÝ DOM; kat. územie ZÁHORSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 4897; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
VYBAVENIE DOMÁCNOSTI , podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: BSM
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA ÚČTE V BANKE, podiel: BSM
POSKYTNUTÁ PÔŽIČKA, podiel: BSM
POSKYTNUTÁ PÔŽIČKA, podiel: BSM
POSKYTNUTÁ PÔŽIČKA, podiel: BSM
POSKYTNUTÁ PÔŽIČKA, podiel: BSM
POSKYTNUTÁ PÔŽIČKA, podiel: BSM
POSKYTNUTÁ PÔŽIČKA, podiel: BSM
POSKYTNUTÁ PÔŽIČKA, podiel: BSM
POSKYTNUTÁ PÔŽIČKA, podiel: BSM
POSKYTNUTÁ PÔŽIČKA, podiel: BSM
POSKYTNUTÁ PÔŽIČKA, podiel: BSM
POSKYTNUTÁ PÔŽIČKA, podiel: BSM
POSKYTNUTÁ PÔŽIČKA, podiel: BSM
POSKYTNUTÁ PÔŽIČKA, podiel: BSM
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 28. 10. 2015
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 28. 11. 2017
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 08. 11. 2018
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 18. 08. 2016
PRIJATÁ PÔŽIČKA, podiel: BSM, dátum vzniku: 01. 10. 2018
PRIJATÁ PÔŽIČKA, podiel: BSM, dátum vzniku: 06. 03. 2019
PRIJATÁ PÔŽIČKA, podiel: BSM, dátum vzniku: 03. 12. 2019
PRIJATÁ PÔŽIČKA, podiel: BSM, dátum vzniku: 27. 09. 2019
PRIJATÁ PÔŽIČKA, podiel: BSM, dátum vzniku: 02. 12. 2019
PRIJATÁ PÔŽIČKA, podiel: BSM, dátum vzniku: 22. 10. 2018
PRIJATÁ PÔŽIČKA, podiel: BSM, dátum vzniku: 20. 12. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->