Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZO202566
ID oznámenia: 
16067
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MAREK HARGAŠ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
generálny tajomník služobného úradu ústredného orgánu štátnej správy (ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo LV: 5162; podiel: 1/2
PODIEL PRIESTORU NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo LV: 5162; podiel: 1/2
SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL K P0ZEMKU - 3X POZEMOK; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo LV: 5162; podiel: 1/2
NEBYTOVÝ PRIESTOR - PIVNICA; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo LV: 5162; podiel: 1/2
POZEMOK; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo LV: 5782; podiel: 1/2
NEBYTOV Ý PRIESTOR - GARÁŽ; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo LV: 5162; podiel: 1/2
SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL K POZEMKU - 11X POZEMOK; kat. územie RAČA; číslo LV: 11938; podiel: 1/2
PODIEL PRIESTORU NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH; kat. územie RAČA; číslo LV: 12754; podiel: 1/2
SPOLUVLASTNÍCKY P0DIEL K POZEMKU - 5X POZEMOK; kat. územie RAČA; číslo LV: 12754; podiel: 1/2
NEBYTOVÝ PRIESTOR - GARÁŽ; kat. územie RAČA; číslo LV: 11938; podiel: 1/2
NEBYTOVÝ PRIESTOR - GARÁŽ; kat. územie RAČA; číslo LV: 11938; podiel: 1/2
BYT; kat. územie RAČA; číslo LV: 12754; podiel: 1/2
NEBYTOVÝ PRIESTOR - GARÁŽ; kat. územie RAČA; číslo LV: 12754
NEBYTOVÝ PRIESTOR - GARÁŽ; kat. územie RAČA; číslo LV: 12754; podiel: 1/2
PODIEL PRIESTOR NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH; kat. územie RAČA; číslo LV: 11938; podiel: 1/2
SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL K POZEMKU - 5X POZEMOK; kat. územie RAČA; číslo LV: 11938; podiel: 1/2
PODIEL PRIESTORU NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH; kat. územie RAČA; číslo LV: 11938; podiel: 1/2
NEBYTOVÝ PRIESTOR - GARÁŽ; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo LV: 5162; podiel: 1/2
BYT; kat. územie RAČA; číslo LV: 11938; podiel: 1/2
BYT; kat. územie RAČA; číslo LV: 11938; podiel: 1/2
NEBYTOVÝ PRIESTOR - PIVNICA; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo LV: 5162; podiel: 1/2
NEBYTOVÝ PRIESTOR - PIVNICA; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo LV: 5162; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: PEUGEOT, rok výroby: 2017, podiel: 1/2
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIELOVÉ FONDY, podiel: 1/2
INVESTIČNÉ POISTENIE, podiel: 1/2
CENNÉ PAPIERE, podiel: 1/2
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/2, dátum vzniku: 13. 06. 2016
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/2, dátum vzniku: 28. 02. 2011
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/2, dátum vzniku: 13. 06. 2016
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: MINI, rok výroby: 2018
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->