Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B202443
ID oznámenia: 
15352
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. MAREK ŠEFČÍK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
GYMNÁZIUM F.V.SASINKA SKALICA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDA KLUBU
(ŠACHOVÝ KLUB HOLÍČ)
požitky:
POSLANEC MZ, ČLEN RADY ŠKOLY, ČLEN REDAKČNEJ RADY
(MESTO HOLÍČ)
požitky: ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie HOLÍČ; číslo LV: 3625; podiel: BSM 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie BIJACOVCE; číslo LV: 554; podiel: 4260/1209840
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie BIJACOVCE; číslo LV: 739; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie BIJACOVCE; číslo LV: 471; podiel: 6/12
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->