Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
K202476
ID oznámenia: 
16363
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MARCEL KLIMEK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štátny tajomník
člen dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ ELEKTRIZAČNÁ PRENOSOVÁ SÚSTAVA A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - STARÉ MESTO
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 4680; podiel: BSM 1/1
OSTATNÁ PLOCHA, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 4680; podiel: BSM 525/10000
NEBYTOVÝ PRIESTOR -GARÁŽ; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 4680; podiel: BSM 1/1
BYT; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 5197; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 7540; podiel: 6433/100000
ORNÁ PÔDA; kat. územie HURBANOVA VES; číslo LV: 450; podiel: BSM 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie HURBANOVA VES; číslo LV: 271; podiel: BSM 1/2
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, LESNÝ POZEMOK; kat. územie MURÁŇ; číslo LV: 1096; podiel: 105/25920
OSTATNÁ PLOCHA, LESNÝ POZEMOK, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie MURÁŇ; číslo LV: 1097; podiel: 105/25920
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie MURÁŇ; číslo LV: 510; podiel: 1/8
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie MURÁŇ; číslo LV: 509; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie MURÁŇ; číslo LV: 354; podiel: 3/24
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
VYBAVENIE BYTU, podiel: BSM 1/1
UMELECKÉ PREDMETY A CENNOSTI, podiel: BSM 1/1
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2014, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PENIAZE RESP. VKLADY V BANKÁCH, podiel: 1/1
CENNÉ PAPIERE - AKCIE, podiel: 1/1
CENNÉ PAPIERE - FONDY, podiel: 1/1
PODMIEN.POHĽADÁVKY - DÔCHODKOVÉ SPORENIE I. A II. PILIER, podiel: 1/1
PÔŽIČKOVÉ POHĽADÁVKY, podiel: 1/1
NEVYSPORIADANÝ REŠTITUČNÝ NÁROK, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->