Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
E172197
ID oznámenia: 
16348
titul, meno, priezvisko: 
Drhc. prof. JUDr. MOJMÍR MAMOJKA, CSc.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
43445 € (z výkonu verejnej funkcie), 28078 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
UNIVERZITA MATEJA BELA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie VEĽKÝ BIEL; číslo LV: 1030; podiel: BSM
REKREAČNÁ CHATA; kat. územie ZVOLEN; číslo LV: 52; podiel: 100%
HOSPODÁRSKA BUDOVA; kat. územie VEĽKÝ BIEL; číslo LV: 1120; podiel: BSM
BYT; kat. územie MARINA; číslo LV: 79/1133; podiel: BSM
DOMOVÁ NEHNUTEĽNOSŤ; kat. územie ŽILINA; číslo LV: 6328/11; podiel: 50%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: MERCEDES BENZ, rok výroby: 2016, podiel: BSM
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: TOYOTA, rok výroby: 2011, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY V PEŇAŽNOM ÚSTAVE, podiel: BSM
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->