Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B161924
ID oznámenia: 
15447
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. MAGDALÉNA KUCIAŇOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
36492 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM ; kat. územie MORAVANY NAD VÁHOM; číslo LV: 2640; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie MORAVANY NAD VÁHOM; číslo LV: 2640; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie MORAVANY NAD VÁHOM; číslo LV: 2640; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie MORAVANY NAD VÁHOM; číslo LV: 2597; podiel: 1/16
ZÁHRADA; kat. územie UZOVSKÉ PEKĽANY; číslo LV: 184; podiel: 1/10
ORNÁ PÔDA; kat. územie UZOVSKÉ PEKĽANY; číslo LV: 427; podiel: 1/40
ORNÁ PÔDA; kat. územie UZOVSKÉ PEKĽANY; číslo LV: 427; podiel: 1/40
ORNÁ PÔDA; kat. územie UZOVSKÉ PEKĽANY; číslo LV: 427; podiel: 1/40
ORNÁ PÔDA; kat. územie UZOVSKÉ PEKĹANY; číslo LV: 427; podiel: 1/40
ORNÁ PÔDA; kat. územie UZOVSKÉ PEKĽANY; číslo LV: 427; podiel: 1/40
ORNÁ PÔDA; kat. územie UZOVSKÉ PEKĹANY; číslo LV: 427; podiel: 1/40
ORNÁ PÔDA; kat. územie UZOVSKÉ PEKĹANY; číslo LV: 427; podiel: 1/40
ORNÁ PÔDA; kat. územie UZOVSKÉ PEKĽANY; číslo LV: 427; podiel: 1/40
ORNÁ PÔDA; kat. územie UZOVSKÉ PEKĹANY; číslo LV: 239; podiel: 1/20
ORNÁ PÔDA; kat. územie UZOVSKÉ PEKĹANY; číslo LV: 238; podiel: 12/480
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie UZOVSKÉ PEKĹANY; číslo LV: 80; podiel: 315/5400
ORNÁ PÔDA; kat. územie UZOVSKÉ PEKĽANY; číslo LV: 80; podiel: 315/5400
ORNÁ PÔDA; kat. územie UZOVSKÉ PEKĽANY; číslo LV: 80; podiel: 315/5400
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie UZOVSKÉ PEKĽANY; číslo LV: 80; podiel: 315/5400
ORNÁ PÔDA; kat. územie UZOVSKÉ PEKĽANY; číslo LV: 80; podiel: 315/5400
ORNÁ PÔDA; kat. územie UZOVSKÉ PEKĽANY; číslo LV: 428; podiel: 1/20
ORNÁ PÔDA; kat. územie UZOVSKÉ PEKĽANY; číslo LV: 428; podiel: 1/20
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie UZOVSKÉ PEKĽANY; číslo LV: 428; podiel: 1/20
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie UZOVSKÉ PEKĽANY; číslo LV: 428; podiel: 1/20
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie UZOVSKÉ PEKĽANY; číslo LV: 1013; podiel: 66/1440
ORNÁ PÔDA; kat. územie UZOVSKÉ PEKĽANY; číslo LV: 944; podiel: 315/5400
ORNÁ PÔDA; kat. územie UZOVSKÉ PEKĽANY; číslo LV: 929; podiel: 1/10
ORNÁ PÔDA; kat. územie UZOVSKÉ PEKĽANY; číslo LV: 691; podiel: 1/40
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie UZOVSKÉ PEKĽANY; číslo LV: 558; podiel: 66/1440
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPÓTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 27. 04. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->