Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZO202556
ID oznámenia: 
15276
titul, meno, priezvisko: 
Ing. LUJZA ORAVCOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
generálny tajomník služobného úradu ústredného orgánu štátnej správy (MINISTERSTVO KULTÚRY SR)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie BRATISLAVA PETRŽALKA; číslo LV: 4654; podiel: 1/1
BYT; kat. územie BRATISLAVA-PETRŽALKA; číslo LV: 2516; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA (PRISLÚCHA K BYTU); kat. územie BRATISLAVA PETRŽALKA; číslo LV: 4271; podiel: 2079/100000
POZEMOK-VINICA; kat. územie SVÄTÝ JUR; číslo LV: 7332; podiel: 1/1
POZEMOIK-ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA (DVOR); kat. územie LOŠONEC ; číslo LV: 1102; podiel: 1/2
POZEMOK-ORNÁ PÔDA; kat. územie PRIEVALY; číslo LV: 2323; podiel: 1/2
POZEMOK-TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie PRIEVALY; číslo LV: 573; podiel: 2/16
RODINNÝ DOM; kat. územie LOŠONEC; číslo LV: 119; podiel: 1/2
POZEMOK-ORNÁ PÔDA; kat. územie PRIEVALY; číslo LV: 1549; podiel: 1/4
BYT; kat. územie PRAHA-NUSLE ČESKÁ REPUBLIKA; číslo LV: 6385; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->