Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203939
ID oznámenia: 
16265
titul, meno, priezvisko: 
Ing. ĽUDOVÍT ŠRENKEL, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (TRANSPETROL, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ÚSTAV SÚDNEHO INŽINIERSTVA ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KONATEĽ
(PODNIKATEĽSKÉ PORADENSKÉ CENTRUM, S.R.O.)
ŽIVNOSTNÍK
(Ing. ĽUDOVÍT ŠRENKEL)
KONATEĽ
(POLYGRAFICKÉ CENTRUM, S.R.O.)

()
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM SO ZÁHRADOU; kat. územie POVINA; číslo LV: 170; podiel: 1/1 (BSM)
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie KYSUCKÉ NOVÉ MESTO; číslo LV: 9654; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KYSUCKÉ NOVÉ MESTO; číslo LV: 9690; podiel: 1/4
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIEL, podiel: 1/2
ÚČTY V BANKÁCH, podiel: 1/1 (BSM)
existencia záväzku: 
BANKOVÝ ÚVER, podiel: 1/1 (BSM), dátum vzniku: 04. 12. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: VOLKSWAGEN, rok výroby: 2019
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->