Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC212970
ID oznámenia: 
17071
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. ĽUBOSLAVA ALEXÍKOVÁ
oznámenie za rok: 
2020
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (EXPORTNO- IMPORTNÁ BANKA SR)
príjmy za rok 2020: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO FINANCIÍ SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM + OSTATNÁ PLOCHA + ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie JAROVCE; číslo LV: 1704; podiel: 1/1
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie JAROVCE; číslo LV: 771; podiel: 1/8
BYT + PRISLUCHAJÚCE POZEMKY + PODIEL NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH A SPOLOČNÝCH ZARIADENIACH; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 4472; podiel: 1/1
PODZEMNÁ GARÁŽ + PRISLÚCHAJÚCI SPOLOČNÝ PODIEL K POZEMKU; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 10073; podiel: 1272/163381
NEBYTOVÝ PRIESTOR + PRISLÚCHAJÚCI SPOLOČNÝ PODIEL K POZEMKU; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 10073; podiel: 495/2779
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VYŠNÝ SLAVKOV; číslo LV: 533; podiel: 1/12
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÉ ÚSPORY, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 20. 06. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->