Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202725
ID oznámenia: 
15586
titul, meno, priezvisko: 
Bc. Ing. ĽUBOŠ HALVOŇ, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie SÁSOVÁ; číslo LV: 1410; podiel: BSM
SPOLOČNÉ ČASTI DOMU; kat. územie SÁSOVÁ; číslo LV: 1410; podiel: 841/30313 BSM
GARÁŽ; kat. územie SÁSOVÁ; číslo LV: 2410; podiel: BSM
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie SÁSOVÁ; číslo LV: 2410; podiel: BSM
RODINNÝ DOM; kat. územie MADAČKA; číslo LV: 188; podiel: 1/2
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie MADAČKA; číslo LV: 188; podiel: 1/2
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie MADAČKA; číslo LV: 188; podiel: 1/2
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie MADAČKA; číslo LV: 189; podiel: 1/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie TEPLIČKA NAD VÁHOM; číslo LV: 2345; podiel: 1/50
ORNÁ PÔDA; kat. územie TEPLIČKA NAD VÁHOM; číslo LV: 5134; podiel: 1/50
ORNÁ PÔDA; kat. územie TEPLIČKA NAD VÁHOM; číslo LV: 5134; podiel: 1/50
ORNÁ PÔDA; kat. územie TEPLIČKA NAD VÁHOM; číslo LV: 3977; podiel: 1/20
ORNÁ PÔDA; kat. územie TEPLIČKA NAD VÁHOM; číslo LV: 3977; podiel: 1/20
ORNÁ PÔDA; kat. územie TEPLIČKA NAD VÁHOM; číslo LV: 2345; podiel: 1/40
ORNÁ PÔDA; kat. územie TEPLIČKA NAD VÁHOM; číslo LV: 5134; podiel: 1/40
ORNÁ PÔDA; kat. územie TEPLIČKA NAD VÁHOM; číslo LV: 5134; podiel: 1/40
ORNÁ PÔDA; kat. územie TEPLIČKA NAD VÁHOM; číslo LV: 2345; podiel: 6/750
ORNÁ PÔDA; kat. územie TEPLIČKA NAD VÁHOM; číslo LV: 5134; podiel: 6/750
ORNÁ PÔDA; kat. územie TEPLIČKA NAD VÁHOM; číslo LV: 5134; podiel: 6/750
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie TEPLIČKA NAD VÁHOM; číslo LV: 5718; podiel: 1/200
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie TEPLIČKA NAD VÁHOM; číslo LV: 5718; podiel: 1/200
ORNÁ PÔDA; kat. územie TEPLIČKA NAD VÁHOM; číslo LV: 3977; podiel: 1/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie TEPLIČKA NAD VÁHOM; číslo LV: 3977; podiel: 1/16
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2019, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
ÚVER NA BÝVANIE BEZ SLUŽIEB, podiel: BSM, dátum vzniku: 15. 12. 2017
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->