Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZO202586
ID oznámenia: 
16369
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. ĽUBOMÍR ŠABLICA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
generálny tajomník služobného úradu ústredného orgánu štátnej správy (MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO VNÚTRA SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo LV: 3475; podiel: 1/2
POZEMOK - ZASTAVANÁ PLOCHA NÁDVORIE; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo LV: 3475; podiel: 10401/21008
POZEMOK; kat. územie FELD; číslo LV: 203; podiel: 5800/100000
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: NISSAN, rok výroby: 2008, podiel: 1/1
VYBAVENIE BYTU, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ŽIVOTNÉ POISTENIE, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
SPOTREBNÝ ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 21. 05. 2015
SPOTREBNÝ ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 19. 04. 2017
SPOTREBNÝ ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 10. 07. 2017
SPOTREBNÝ ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 22. 03. 2018
SPOTREBNÝ ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 18. 12. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->