Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC162102
ID oznámenia: 
15508
titul, meno, priezvisko: 
Ing. ĽUBOMÍR BELFI
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
40395 € (z výkonu verejnej funkcie), 61318 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
FINANČNÝ RIADITEĽ
(NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.)
požitky: ODMENA ZA VÝKON FUNKCIE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie NIVY; číslo LV: 2831; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie LOK; číslo LV: 410; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA, LESNÝ POZEMOK, VINICA; kat. územie LOK; číslo LV: 735; podiel: 1/2
DOM; kat. územie UGLJAN 335118; číslo LV: Z-21818/2017; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: MERCEDES-BENZ, rok výroby: 2018, podiel: 1/1
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: VOLKSWAGEN, rok výroby: 2018, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
CENNÉ PAPIERE, podiel: 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->