Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203602
ID oznámenia: 
15975
titul, meno, priezvisko: 
Ing. ĽUBOŠ LOPATKA, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (MH MANAŽMENT, A.S.)
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (TRNAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, A.S.)
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
1 X ORNÁ PÔDA; kat. územie TRNAVA - NAHÁČ; číslo LV: 80; podiel: 2/6
1 X TRVALÝ TRÁVNY PORAST, 1 X ORNÁ PÔDA; kat. územie TRNAVAˇ- NAHÁČ; číslo LV: 168; podiel: 2/8
1 X LESNÝ POZEMOK, 4 X OSTATNÁ PLOCHA, 39 X ORNÁ PÔDA, 4 X TRVALÝ TRÁNY PORAST; kat. územie TRNAVA - NAHÁČ; číslo LV: 224; podiel: 1/4
1 X TRVALÝ TRÁVNY PORAST, 2 X ORNÁ PÔDA; kat. územie TRNAVA - NAHÁČ; číslo LV: 335; podiel: 1/4
9 X ORNÁ PÔDA, 1 X LESNÝ POZEMOK; kat. územie TRNAVA - NAHÁČ; číslo LV: 374; podiel: 1/8
1 X ORNÁ PÔDA; kat. územie TRNAVA - NAHÁČ; číslo LV: 413; podiel: 6/10
1 X ZÁHRADA, 1 X ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, 1 X RODINNÝ DOM; kat. územie TRNAVA - NAHÁČ; číslo LV: 424; podiel: 1/2
1 X ZÁHRADA, 1 X ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, 1 X RODINNÝ DOM; kat. územie TRNAVA NAHÁČ; číslo LV: 460; podiel: 1/1
2 X OSTATNÁ PLOCHA, 4 X ORNÁ PÔDA; kat. územie TRNAVA - NAHÁČ; číslo LV: 470; podiel: 24/120
1 X ORNÁ PÔDA; kat. územie TRNAVA - NAHÁČ; číslo LV: 472; podiel: 4/20
1 X ORNÁ PÔDA; kat. územie TRNAVA - NAHÁČ; číslo LV: 473; podiel: 14/20
1 X ORNÁ PÔDA; kat. územie TRNAVA - NAHÁČ; číslo LV: 474; podiel: 24/40
1 X TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie TRNAVA - NAHÁČ; číslo LV: 475; podiel: 24/40
1 X ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, 1 X RODINNÝ DOM; kat. územie BIELY KOSTOL; číslo LV: 521; podiel: BSM
2 X ORNÁ PÔDA; kat. územie TRNAVA - NAHÁČ; číslo LV: 571; podiel: 2/10
1 X ORNÁ PÔDA; kat. územie TRNAVA - NAHÁČ; číslo LV: 573; podiel: 1/1
1 X ORNÁ PÔDA; kat. územie TRNAVA - NAHÁČ; číslo LV: 574; podiel: 24/40
2 X ZÁHRADA; kat. územie TRNAVA - NAHÁČ; číslo LV: 730; podiel: 3/12
1 X LESNÝ POZEMOK; kat. územie NAHÁČ; číslo LV: 878; podiel: 8/40
6 X LESNÝ POZEMOK, 6 X TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie NAHÁČ; číslo LV: 897; podiel: 250/66332
1 X LESNÝ POZEMOK; kat. územie NAHÁČ; číslo LV: 1116; podiel: 409500/36455328
1 X LESNÝ POZEMOK; kat. územie NAHÁČ; číslo LV: 1117; podiel: 409500/36455328
1 X ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie NAHÁČ; číslo LV: 1138; podiel: 409500/36455328
1 X OSTATNÁ PLOCHA, 2 X ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, 1 X STAVBA - BYT; kat. územie BRATISLAVA - STARÉ MESTO; číslo LV: 6193; podiel: BSM
1 X BYT, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie BRATISLAVA - RUŽINOV; číslo LV: 6946; podiel: BSM
1 X OSTATNÁ PLOCHA, 2 X TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie TRNAVA - NAHÁČ; číslo LV: 625; podiel: 8/40
2 X LESNÝ POZEMOK; kat. územie TRNAVA - NAHÁČ; číslo LV: 892; podiel: 409500/36455328
1 X ORNÁ PÔDA; kat. územie TRNAVA - NAHÁČ; číslo LV: 899; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OBRAZ, podiel: BSM
HODINKY, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 50%
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA ÚČTOCH, podiel: BSM
existencia záväzku: 
ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 03. 05. 2018
RUČENIE ZA ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 03. 05. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->