Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202933
ID oznámenia: 
16961
titul, meno, priezvisko: 
Ing. IGOR LICHNOVSKÝ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NATIONAL DEVELOPMENT FUND II.)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (BURZA CENNÝCH PAPIEROV BRATISLAVA)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDA DOZORNEJ RADY
(CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV)
požitky: TANTIEMY
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
INÁ STAVBA; kat. územie VAJNORY; číslo LV: 2102; podiel: 10%
RODINNÝ DOM; kat. územie BRATISLAVA VAJNORY; číslo LV: 2102; podiel: 10%
ZÁHRADA; kat. územie BRATISLAVA VAJNORY; číslo LV: 2102; podiel: 10%
2X ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VAJNORY; číslo LV: 2102; podiel: 10%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ AUTO, továrenská značka: MERCEDES BENZ, rok výroby: 2008, podiel: 100%
OSOBNÉ AUTO, továrenská značka: PORSCHE, rok výroby: 2002, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIEL V S.R.O., podiel: 10%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->