Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
G172170
ID oznámenia: 
16725
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. LENKA PRAŽENKOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen Súdnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
68383 € (z výkonu verejnej funkcie), 14040 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KANCELÁRIA SÚDNEJ RADY SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT, PODIEL NA POZEMKU A NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH A SPOLOČNÝCH ZARIADENIACH; kat. územie BRATISLAVA KARLOVA VES; číslo LV: 2586, 2986; podiel: 1/1
BYT, PODIEL NA POZEMKU A NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH A SPOLOČNÝCH ZARIADENIACH; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 9954, 9956; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: VOLVO, rok výroby: 2011, podiel: BSM
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2017, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY, podiel: BSM
ÚČET V BANKE A CENNÉ PAPIERE, podiel: BSM
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 21. 07. 2017
SPOTREBITEĽSKÝ ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 07. 06. 2017
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->