Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202816
ID oznámenia: 
15490
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. LAURA SOBOTOVIČOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (CENTRUM POLYGRAFICKÝCH SLUŽIEB)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
CENTRUM POLYGRAFICKÝCH SLUŽIEB
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
OSTATNÉ PLOCHY,TRVALÉ TRÁVNATE PORASTY, LESNÉ POZEMKY; kat. územie DOLNÁ MARIKOVÁ; číslo LV: 1198; podiel: 55321/3335040
LESNÉ POZEMKY; kat. územie DOLNÁ MARIKOVÁ; číslo LV: 1199; podiel: 55321/3438720
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie DOLNÁ MARIKOVÁ; číslo LV: 2679; podiel: 2/5
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA,ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÁ MARIKOVÁ; číslo LV: 2686; podiel: 1/1
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie DOLNÁ MARIKOVÁ; číslo LV: 2415; podiel: 5/288
TRVALÉ TRÁVNATE PORASTY; kat. územie DOLNÁ MARIKOVÁ; číslo LV: 2414; podiel: 5/288
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie DOLNÁ MARIKOVÁ; číslo LV: 2413; podiel: 5/288
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie DOLNÁ MARIKOVÁ; číslo LV: 2412; podiel: 5/288
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÁ MARIKOVÁ; číslo LV: 2300; podiel: 1/18
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA A STAVBA-RODINNÝ DOM; kat. územie HLOHOVEC; číslo LV: 3779; podiel: 1/2
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY,LESNÉ,ORNÁ PÔDA; kat. územie HORNÁ MARIKOVÁ; číslo LV: 2037; podiel: 55321/3335040
LESNÉ, OSTATNÉ PLOCHY, ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie HORNÁ MARIKOVÁ; číslo LV: 1016; podiel: 55321/3438720
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie DOLNÁ MARIKOVÁ; číslo LV: 3670; podiel: 42/499
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie DOLNÁ MARIKOVÁ; číslo LV: 3669; podiel: 42/499
ZÁHRADY; kat. územie DOLNÁ MARIKOVÁ; číslo LV: 2697; podiel: 1/5
ZÁHRADY; kat. územie DOLNÁ MARIKOVÁ; číslo LV: 2299; podiel: 1/18
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY, ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÁ MARIKOVÁ; číslo LV: 2298; podiel: 1/18
ZÁHRADY; kat. územie DOLNÁ MARIKOVÁ; číslo LV: 2297; podiel: 1/18
ZÁHRADY; kat. územie DOLNÁ MARIKOVÁ; číslo LV: 2296; podiel: 1/18
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie DOLNÁ MARIKOVÁ; číslo LV: 2294; podiel: 5/288
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÁ MARIKOVÁ; číslo LV: 1759; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÁ MARIKOVÁ; číslo LV: 956; podiel: 1/12
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie DOLNÁ MARIKOVÁ; číslo LV: 958; podiel: 2/15
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie DOLNÁ MARIKOVÁ; číslo LV: 2295; podiel: 5/288
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie DOLNÁ MARIKOVÁ; číslo LV: 2557; podiel: 1/18
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie DOLNÁ MARIKOVÁ; číslo LV: 2558; podiel: 1/18
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 17. 04. 2008
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->