Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
E172198
ID oznámenia: 
16483
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. JANA LAŠŠÁKOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
48954 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZÁHRADY; kat. územie VLKANOVÁ; číslo LV: 223; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY; kat. územie VLKANOVÁ; číslo LV: 223; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie VLKANOVÁ; číslo LV: 223; podiel: 1/1
BYT; kat. územie VEĽKÁ LOMNICA; číslo LV: 1340; podiel: 1/1
POZEMKY - ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie VEĽKÁ LOMNICA; číslo LV: 1598; podiel: 4492/153391
POZEMOK - ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie VEĽKÁ LOMNICA; číslo LV: 1340; podiel: 4366/153391
HOSPODÁRSKY OBJEKT; kat. územie VLKANOVÁ; číslo LV: 223; podiel: 1/1
DOM S POZEMKOM; kat. územie VRSI, CHORVÁTSKO; číslo LV: 1168; podiel: 1/2
DOM S POZEMKOM; kat. územie VRSI, CHORVÁTSKO; číslo LV: 3455; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
UMELECKÉ DIELA - OBRAZY, podiel: 1/1
BYTOVÉ ZARIADENIE, podiel: 1/1
OSOBNÝ AUTONIOBIL, továrenská značka: MITSUBISHI, rok výroby: 2018, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
CENNÉ PAPIERE, podiel: 1/1
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 1/1
ÚČET V PEŇAŽNOM ÚSTAVE, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->