Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203160
ID oznámenia: 
18754
titul, meno, priezvisko: 
Ing. LADISLAV TRUČKA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (TIPOS, NÁRODNÁ LOTÉRIOVÁ SPOLOČNOSŤ, A. S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
KONATEĽ
(JFL CONSULTANTS, S.R.O.)
KONATEĽ
(TKP REALITY, S.R.O.)
DOZORNÁ RADA
(BTS CARGO & HANGAR SERVICES, A.S.)
ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNENIE
(ING. LADISLAV TRUČKA)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZÁHRADA, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie TRNÁVKA; číslo LV: 5406; podiel: 1/1
ROZOSTAVANÁ STAVBA; kat. územie TRNÁVKA; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
AUTOMOBIL, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2015, podiel: 100%
AUTOMOBIL, továrenská značka: LAND ROVER, rok výroby: 2016, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL, podiel: 10%
OBCHODNÝ PODIEL, podiel: 25%
OBCHODNÝ PODIEL, podiel: 1/3
OBCHODNÝ PODIEL, podiel: 100%
existencia záväzku: 
ÚVER NA BÝVANIE, podiel: 50%, dátum vzniku: 12. 06. 2019
KRÁTKODOBÁ PÔŽIČKA, podiel: 100%, dátum vzniku: 10. 11. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->