Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203824
ID oznámenia: 
15875
titul, meno, priezvisko: 
Ing. LADISLAV MATEJKA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (MH INVEST II, S.R.O., BRATISLAVA)
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (INVEAST SK, S.R.O, BRATISLAVA)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
KONATEĽ
(DELPHIA TRENČÍN S.R.O.)
KONATEĽ
(GM5 S.R.O.)
KONATEĽ
(LM PROJEKT S.R.O.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SLOBODA A SOLIDARITA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC
(TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: ODMENA
POSLANEC
(MESTO TRENČÍN)
požitky: ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ORNÁ PÔDA; kat. územie KUBRÁ; číslo LV: 4359; podiel: 1/1
BYT; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 6164; podiel: 1/1
BYT; kat. územie KUBRÁ; číslo LV: 3802; podiel: 1/1
GARÁŽ; kat. územie KUBRÁ; číslo LV: 2040; podiel: 1/1
GARÁŽ; kat. územie KUBRÁ; číslo LV: 1937; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: FORD, rok výroby: 2012
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->