Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203467
ID oznámenia: 
15506
titul, meno, priezvisko: 
Ing. LADISLAV KOCH
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (TEPLÁREŇ KOŠICE, A.S. V SKRATKE TEKO, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
TEPLÁREŇ KOŠICE, A.S. V SKRATKE TEKO, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie KOŠICE - SEVERNÉ MESTO; číslo LV: 12517; podiel: 1/1
ROZOSTAVANÝ RODINNÝ DOM; kat. územie KOŠICE - SEVERNÉ MESTO; číslo LV: 15243; podiel: BEZPODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO MANŽELOV
ZÁHRADA; kat. územie KOŠICE - SEVERNÉ MESTO; číslo LV: 15243; podiel: BEZPODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO MANŽELOV
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KOŠICE - SEVERNÉ MESTO; číslo LV: 15243; podiel: BEZPODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO MANŽELOV
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie KOŠICE - SEVERNÉ MESTO; číslo LV: 15243; podiel: BEZPODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO MANŽELOV
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KOŠICE - SEVERNÉ MESTO; číslo LV: 15243; podiel: BEZPODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO MANŽELOV
RODINNÝ DOM; kat. územie VEĽKÁ LOMNICA; číslo LV: 1465; podiel: BEZPODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO MANŽELOV
GARÁŽ; kat. územie VEĽKÁ LOMNICA; číslo LV: 1465; podiel: BEZPODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO MANŽELOV
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie VEĽKÁ LOMNICA; číslo LV: 1465; podiel: BEZPODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO MANŽELOV
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie VEĽKÁ LOMNICA; číslo LV: 1465; podiel: BEZPODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO MANŽELOV
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie VEĽKÁ LOMNICA; číslo LV: 1465; podiel: BEZPODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO MANŽELOV
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÁ LOMNICA; číslo LV: 1465; podiel: BEZPODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO MANŽELOV
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VEĽKÁ LOMNICA; číslo LV: 1465; podiel: BEZPODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO MANŽELOV
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VEĽKÁ LOMNICA; číslo LV: 1465; podiel: BEZPODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO MANŽELOV
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie VYŠNÁ KAMENICA; číslo LV: 743; podiel: BEZPODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO MANŽELOV
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ŠPERKY, podiel: 1/1
UMELECKÉ DIELA, podiel: 1/1
ZARIADENIE DOMÁCNOSTI, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 1/2
AKCIE A.S.
HOTOVOSŤ, podiel: 1/1
PENIAZE V BANKE, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
HYPOTÉKA, podiel: 1/1, dátum vzniku: 12. 06. 2003
HYPOTÉKA, dátum vzniku: 28. 02. 2017
PÔŽIČKA, podiel: 1/1, dátum vzniku: 01. 08. 2010
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2010
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->