Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203649
ID oznámenia: 
16991
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JURAJ KURUCÁR
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA VEĽKÉ ZÁLUŽIE)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ZDRAVÉ REGIÓNY)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie BRATISLAVA; číslo LV: 3137; podiel: 50%
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie DOVALOVO; číslo LV: 1831; podiel: 16,6%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie BOJNÁ; číslo LV: 501; podiel: 50%
ORNÁ PÔDA; kat. územie BOJNÁ; číslo LV: 2026; podiel: 100%
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie BOJNÁ; číslo LV: 2024; podiel: 25%
ORNÁ PÔDA; kat. územie BOJNÁ; číslo LV: 1555; podiel: 5%
ORNÁ PÔDA; kat. územie BOJNÁ; číslo LV: 2159; podiel: 13%
URBÁR; kat. územie BOJNÁ; číslo LV: 1608, 1609, 1861,1862; podiel: 0,0021%
ORNÁ PÔDA; kat. územie TESÁRE; číslo LV: 1510; podiel: 25%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: HYUNDAI, rok výroby: 2016, podiel: 100%
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: HYUNDAI, rok výroby: 2010, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->