Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC091116
ID oznámenia: 
16556
titul, meno, priezvisko: 
Ing. IVAN KRIVOSUDSKÝ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (TRANSPETROL, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
53833 € (z výkonu verejnej funkcie), 131425 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
TRANSPETROL, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM A GARÁŽ, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KRÁĽOVÁ PRI SENCI; číslo LV: 629; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie KRÁĽOVÁ PRI SENCI; číslo LV: 1632; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, ZÁHRADA; kat. územie KRÁĽOVÁ PRI SENCI; číslo LV: 913; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, ZÁHRADA, OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie KRÁĽOVÁ PRI SENCI; číslo LV: 365; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie KRÁĽOVÁ PRI SENCI; číslo LV: 147; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE - REKREAČNÁ CHATA; kat. územie MALÉ LEVÁRE; číslo LV: 754; podiel: 1/1
LESNÝ POZEMOK, VODNÁ PLOCHA, OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie SEKULE; číslo LV: 1360, 5188; podiel: 139/65736
APARTMAN, NEBYTOVÝ PRIESTOR, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA, OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 5512; podiel: 1/1
GARÁŽOVÉ STÁTIA 3X; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 5512; podiel: 3 X 1/84
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚČTY V BANKÁCH, podiel: 100%
POŽIČKA FO, podiel: 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->