Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZD202705
ID oznámenia: 
16838
titul, meno, priezvisko: 
Ing. KRISTIÁN JECKO
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÝ ELEKTRIZAČNÁ PRENOSOVÁ SÚSTAVA, A.S.)
člen dozornej rady štátneho podniku, ktorého do funkcie ustanovuje štát (LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SR)
príjmy za rok 2019: 
503 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ORNÁ PÔDA - 4X; kat. územie ČIČAROVCE; číslo LV: 1364; podiel: 416/27648
ORNÁ PÔDA - 18X; kat. územie ČIČAROVCE; číslo LV: 889; podiel: 416/27648
ORNÁ PÔDA - 6X; kat. územie ČIČAROVCE; číslo LV: 1135; podiel: 40/240
ORNÁ PÔDA - 13X; kat. územie ČIČAROVCE; číslo LV: 1186; podiel: 10/600
TRVALÝ TRÁVNY PORAST - 1X; kat. územie ČIČAROVCE; číslo LV: 1933; podiel: 1/6
ORNÁ PÔDA - 2X, TRVALÝ TRÁVNY PORAST -12X; kat. územie ČIČAROVCE; číslo LV: 1569; podiel: 480/2400
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ČIČAROVCE; číslo LV: 1570; podiel: 480/2400
ORNÁ PÔDA - 3X; kat. územie ČIČAROVCE; číslo LV: 1187; podiel: 1/3
ORNÁ PÔDA - 2X, TRVALÝ TRÁVNY PORAST - 3X; kat. územie ČIČAROVCE; číslo LV: 1770; podiel: 1/3
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: VOLKSWAGEN, rok výroby: 2015, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->