Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203406
ID oznámenia: 
16955
titul, meno, priezvisko: 
Ing. KONŠTANTÍN KIČURA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (BSP BRATISLAVA-SCHWECHAT PIPELINE, GMBH, VIEDEŇ - ČLEN PORADNÉHO ORGÁNU)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ZVOLENSKÁ TEPLÁRENSKÁ, A.S. )
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie PODBREZOVÁ PARCELA 934/7; číslo LV: 589; podiel: BSM
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie PODBREZOVÁ PARCELA 934/5; číslo LV: 589; podiel: BSM
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie PODBREZOVÁ PARCELA 934/3; číslo LV: 589; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2015, podiel: BSM
ZARIADENIE RODINNÉHO DOMU, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY V PEŇAŽNOM ÚSTAVE, podiel: BSM
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, kat. územie PODBREZOVÁ PARCELA 934/1, rok zač. užívania: 2004, spôsob užívania: KOSENIE LÚKY
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->