Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203663
ID oznámenia: 
15838
titul, meno, priezvisko: 
Ing. KATARÍNA KASZASOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ÚRAD PRE DOHĽAD NAD VÝKONOM AUDITU)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie TRNÁVKA; číslo LV: 1493; podiel: BSM
PRÍSTAVBA GARÁŽÍ; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 4584; podiel: BSM
GARÁŽ; kat. územie RUŽOMBEROK; číslo LV: 4565; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie RUŽOMBEROK; číslo LV: 15931; podiel: 1/1
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie RUŽOMBEROK; číslo LV: 5705; podiel: 1/1
BYT, NEBYTOVÉ PRIESTORY, ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie RUŽOMBEROK; číslo LV: 4640; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: MAZDA, rok výroby: 2009, podiel: BSM
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: VOLVO, rok výroby: 2016, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ZOSTATKY NA BANKOVÝCH ÚČTOCH, podiel: BSM
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->