Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203869
ID oznámenia: 
16514
titul, meno, priezvisko: 
Ing. KAROL UVÁČIK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SAD TRENČÍN, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KONATEĽ
(SAUNIKA SPOL. S R.O.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ORNÁ PÔDA; kat. územie RADOŠOVCE; číslo LV: 559,581; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie RADOŠOVCE; číslo LV: 655; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie KATLOVCE; číslo LV: 1260,1262; podiel: 16/32
ORNÁ PÔDA; kat. územie RADOŠOVCE; číslo LV: 99,709,710; podiel: 2/60
ORNÁ PÔDA; kat. územie RADOŠOVCE; číslo LV: 102; podiel: 1/5
ORNÁ PÔDA; kat. územie RADOŠOVCE; číslo LV: 558; podiel: 1/10
BYT; kat. územie TRENČÍN - ZLATOVCE; číslo LV: 3835, 3782, 3747; podiel: 1/1
BYT; kat. územie NOVÁ DUBNICA; číslo LV: 2687; podiel: 1/2
GARÁŽ; kat. územie NOVÁ DUBNICA; číslo LV: 2480; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
MAJITEĽ S.R.O., podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: MITSUBISHI, rok výroby: 2017
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->