Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P203014
ID oznámenia: 
16575
titul, meno, priezvisko: 
doc. PhDr. PaedDr. KAROL JANAS, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
59995 € (z výkonu verejnej funkcie), 29601 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
MÚZEUM SNP
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC TSK
(TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: ÁNO
ČLEN KOMISIE PRE FINANCIE, ROZPOČET A INVESTÍCIE Z TSK
(TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: NIE
ČLEN RADY PREDSEDOV KOMISIÍ TSK
(TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: NIE
VALNÉ ZHROMAŽDENIE
(MESTSKÉ LESY POVAŽSKÁ BYSTRICA, S.R.O.)
požitky: NIE
VALNÉ ZHROMAŽDENIE
(MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, S.R.O.)
požitky: NIE
ČLEN VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
(MESTSKÁ DOPRAVNÁ SPOLOČNOŤ, A.S. POVAŽSKÁ BYSTRICA)
požitky: NIE
ČLEN VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
(MTS, S.R.O. POVAŽSKÁ BYSTRICA)
požitky: NIE
ČLEN VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
(POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A. S.)
požitky: NIE
ČLEN, PREDSEDA DOZORNEJ RADY
(POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A. S.)
požitky: NIE
PREDSEDA OBLASTNÉHO VÝBORU
(SLOVENSKÝ ZVÄZ PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV)
požitky: NIE
PREDSEDA ZÁKLADNEJ ORGANIZÁCIE SZPB
(SLOVENSKÝ ZVÄZ PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV)
požitky: NIE
ČLEN DOZORNÉHO ORGÁNU NEMOCNICE S POLIKLINIKOU
(NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA)
požitky: NIE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
TROJIZBOVÝ BYT V BYTOVOM DOME SÚP. Č. 251; kat. územie POVAŽSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 5294; podiel: 1/1 BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie POVAŽSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 9112; podiel: 59/1368-BSM
RODINNÝ DOM SÚP. Č. 742; kat. územie POVAŽSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 6179; podiel: 1/1 BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie POVAŽSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 6179; podiel: 1/1 BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2018, podiel: 1/1 BSM
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: KIA, rok výroby: 2013, podiel: 1/1 BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY V BANKE, podiel: 1/1 - BSM
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1 - BSM, dátum vzniku: 23. 03. 2011
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->