Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZO202555
ID oznámenia: 
16835
titul, meno, priezvisko: 
KAMIL PETERAJ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
generálny tajomník služobného úradu ústredného orgánu štátnej správy (MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
2 POZEMKY; kat. územie BA4 - DEVÍN; číslo LV: 3901; podiel: 1/108
POZEMOK; kat. územie BA4 - DEVÍN; číslo LV: 3898; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie BA4 - DEVÍN; číslo LV: 3939; podiel: 1/108
VINICE POZEMOK; kat. územie BA4 - DEVÍN; číslo LV: 3899; podiel: 1/108
POZEMOK; kat. územie BA4 DEVÍN; číslo LV: 3900; podiel: 861/4335
POZEMOK; kat. územie BA4 - DEVÍN; číslo LV: 3971; podiel: 1/108
POZEMOK; kat. územie BA4 - DEVÍN; číslo LV: 3938; podiel: 1/108
POZEMOK; kat. územie BA4 - DEVÍN; číslo LV: 3861; podiel: 1/108
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie BA I. - STARÉ MESTO; číslo LV: 5031; podiel: 47/1000
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie BA I. - STARÉ MESTO; číslo LV: 7010; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->