Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P202988
ID oznámenia: 
16734
titul, meno, priezvisko: 
KAMIL DANKO
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
51093 € (z výkonu verejnej funkcie), 6240 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDA PREDSTAVENSTVA
(OO CR GRON)
požitky: NEMÁM
POSLANEC VÚC
(BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: ODMENA
VALNÉ ZHROMAŽDENIE
(MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB S.R.O.)
požitky: NEMÁM PRÍJEM
ČLEN RADY ZMOS
(ZMOS)
požitky: NEMÁM
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM, ORNÁ PÔDA, ZÁHRADA, ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie ŽARNOVICA; číslo LV: 1129; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM,ZÁHRADA, ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie ŽARNOVICA; číslo LV: 1930; podiel: 1/6
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ŽARNOVICA; číslo LV: 3402; podiel: 1/2
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ŽARNOVICA; číslo LV: 3988; podiel: 36/7560
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŽARNOVICA; číslo LV: 3324; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ŽARNOVICA; číslo LV: 3243; podiel: 36/7560
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIEL V S.R.O., podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->