Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203543
ID oznámenia: 
16550
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JURAJ ONDRIS, MBA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SPP CZ, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SPP CZ, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie BRATISLAVA - PETRŽALKA; číslo LV: 2289; podiel: 100%
GARÁŽ; kat. územie BRATISLAVA - PETRŽALKA; číslo LV: 2505; podiel: 100%
SAMOSTATNE STOJACA GARÁŽ; kat. územie KOŠICE - JUH; číslo LV: 11218; podiel: 100%
RADOVÁ GARÁŽ/INÁ BUDOVA; kat. územie KOŠICE - JUH; číslo LV: 8768; podiel: 100%
BUDOVA+ZÁHRADA; kat. územie WOLFSTHAL; číslo LV: 829; podiel: 100%
POZEMOK; kat. územie WOLFSTHAL; číslo LV: 744; podiel: 50%
POZEMOK; kat. územie WOLFSTHAL; číslo LV: 805; podiel: 50%
BYT; kat. územie KOŠICE - JUH; číslo LV: 10942; podiel: 100%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie KOŠICE - JUH; číslo LV: 10942; podiel: 147/10000
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BRATISLAVA-PETRŽALKA; číslo LV: 2781; podiel: 0,3984 %
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BRATISLAVA-PETRŽALKA; číslo LV: 4219; podiel: 100%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie KOŠICE-JUH; číslo LV: 8768; podiel: 100%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie KOŠICE-JUH; číslo LV: 11218; podiel: 100%
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY+LESNÉ POZEMKY+ORNÁ PÔDA + OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie PARTIZÁNSKA ĽUPČA; číslo LV: 1165; podiel: 0,001934 %
LESNÉ POZEMKY + ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA + ZÁHRADY; kat. územie PARTIZÁNSKA ĽUPČA; číslo LV: 1019; podiel: 0,001934 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie PARTIZÁNSKA ĽUPČA; číslo LV: 1166; podiel: 0,000322 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie PARTIZÁNSKA ĽUPČA; číslo LV: 1166; podiel: 0,000445 %
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie PARTIZÁNSKA ĽUPČA; číslo LV: 1167; podiel: 0,001773 %
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie PARTIZÁNSKA ĽUPČA; číslo LV: 1167; podiel: 0,002447 %
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie PARTIZÁNSKA ĽUPČA; číslo LV: 1176; podiel: 0,001934 %
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie PARTIZÁNSKA ĽUPČA; číslo LV: 1176; podiel: 0,002669 %
LESNÉ POZEMKY TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie PARTIZÁNSKA ĽUPČA; číslo LV: 1210; podiel: 0,001934 %
LESNÉ POZEMKY + TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie PARTIZÁNSKA ĽUPČA; číslo LV: 1210; podiel: 0,002669 %
LESNÉ POZEMKY; kat. územie PARTIZÁNSKA ĽUPČA; číslo LV: 1342; podiel: 0,001934 %
LESNÉ POZEMKY; kat. územie PARTIZÁNSKA ĽUPČA; číslo LV: 1342; podiel: 0,002669 %
HOSPODÁRSKA BUDOVA; kat. územie PARTIZÁNSKA ĽUPČA; číslo LV: 1703; podiel: 0,001934 %
HOSPODÁRSKA BUDOVA; kat. územie PARTIZÁNSKA ĽUPČA; číslo LV: 1703; podiel: 0,002669 %
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY + LESNÉ POZEMKY; kat. územie PARTIZÁNSKA ĽUPČA; číslo LV: 1800; podiel: 2087/1079040
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY + LESNÉ POZEMKY; kat. územie PARTIZÁNSKA ĽUPČA; číslo LV: 1800; podiel: 2880/1079040
VODNÉ PLOCHY + LESNÉ POZEMKY + ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie PARTIZÁNSKA ĽUPČA; číslo LV: 1926; podiel: 50085/25896960
VODNÉ PLOCHY + LESNÉ POZEMKY + ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie PARTIZÁNSKA ĽUPČA; číslo LV: 1926; podiel: 2880/1079040
ORNÁ PÔDA + TRVALÉ TRÁVNE PORASTY + OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie PARTIZÁNSKA ĽUPČA; číslo LV: 1927; podiel: 2087/1079040
ORNÁ PÔDA + TRVALÉ TRÁVNE PORASTY + OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie PARTIZÁNSKA ĽUPČA; číslo LV: 1927; podiel: 2880/1079040
ZÁHRADY; kat. územie PARTIZÁNSKA ĽUPČA; číslo LV: 1931; podiel: 50085/25896960
ZÁHRADY; kat. územie PARTIZÁNSKA ĽUPČA; číslo LV: 1931; podiel: 2880/1079040
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie PARTIZÁNSKA ĽUPČA; číslo LV: 1932; podiel: 50085/25896960
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie PARTIZÁNSKA ĽUPČA; číslo LV: 1932; podiel: 2880/1079040
LESNÉ POZEMKY; kat. územie PARTIZÁNSKA ĽUPČA; číslo LV: 1983; podiel: 50085/25896960
LESNÉ POZEMKY; kat. územie PARTIZÁNSKA ĽUPČA; číslo LV: 1983; podiel: 2880/1079040
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA + TRVALÉ TRÁVNE PORASTY + LESNÉ POZEMKY; kat. územie PARTIZÁNSKA ĽUPČA; číslo LV: 1984; podiel: 50085/25896960
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA + TRVALÉ TRÁVNE PORASTY + LESNÉ POZEMKY; kat. územie PARTIZÁNSKA ĹUPČA; číslo LV: 1984; podiel: 2880/1079040
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY + LESNÉ POZEMKY; kat. územie PARTIZÁNSKA ĽUPČA; číslo LV: 1995; podiel: 2087/1079040
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY + LESNÉ POZEMKY ; kat. územie PARTIZÁNSKA ĽUPČA; číslo LV: 1995; podiel: 2880/1079040
LESNÉ POZEMKY + ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie PARTIZÁNSKA ĽUPČA; číslo LV: 1019; podiel: 2880/1079040
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY + LESNÉ POZEMKY + ORNÁ PÔDA + OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie PARTIZÁNSKA ĽUPČA; číslo LV: 1165; podiel: 2880/1079040
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZBIERKA MINCÍ, podiel: 50%
DRAHÉ KOVY, podiel: 50%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
POHĽADÁVKA, podiel: 100%
PENIAZE V BANKÁCH, podiel: 50%
PENIAZE V HOTOVOSTI, podiel: 50%
2. A 3. DÔCHODKOVÝ PILIER, podiel: 100%
OBCHODNÝ PODIEL V SPOLOČNOSTI, podiel: 100%
OBCHODNÝ PODIEL V SPOLOČNOSTI, podiel: 50%
OBCHODNÝ PODIEL V SPOLOČNOSTI, podiel: 100%
KRYPTOMENY, podiel: 50%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 50%, dátum vzniku: 24. 07. 2019
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 05. 11. 2019
PÔŽIČKA, podiel: 50%, dátum vzniku: 11. 11. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->