Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
W203906
ID oznámenia: 
15793
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JURAJ KÁČER
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
NÁMESTNÍK PRIMÁTORA
(MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY)
PROJEKTOVÝ MANAŽÉR
(CABERNET FINANCE A.S.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC, ČLEN KOMISIE
(MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY)
požitky: BEZ NÁROKU NA ODMENU
POSLANEC
(BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: BEZ NÁROKU NA ODMENU
POSLANEC, ČLEN KOMISIÍ
(MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - DÚBRAVKA)
požitky: ODMENA POSLANCA, OD 01.10.2020 VZDANIE SA FUNKCIE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie BRATISLAVA - DÚBRAVKA; číslo LV: 2900; podiel: 100%
STAVBA CHATY; kat. územie BRATISLAVA - KARLOVA VES; číslo LV: 294; podiel: 100%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PENIAZE NA OSOBNOM BANKOVOM ÚČTE, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 29. 07. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: VOLKSWAGEN, rok výroby: 2016
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->