Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203556
ID oznámenia: 
16602
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JURAJ HOMOLA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NÁRODNÝ JADROVÝ FOND)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ÚRAD JADROVÉHO DOZORU
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT A PARCELA POD BYTOVÝM DOMOM; kat. územie TRNAVA; číslo LV: 6200, 6916; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie CÍFER; číslo LV: 3553; podiel: BSM
RODINNÝ DOM S GARÁŽOU A ZÁHRADOU; kat. územie TRNAVA; číslo LV: 1344; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: MITSUBISHI, rok výroby: 2014, podiel: BSM
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: HYUNDAI, rok výroby: 2005, podiel: BSM
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: TOYOTA, rok výroby: 2017, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
VKLADY V BANKE, podiel: BSM
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 50%, dátum vzniku: 07. 05. 2009
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->