Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC121635
ID oznámenia: 
15213
titul, meno, priezvisko: 
MUDr. JURAJ FRAJT, MPH
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (STREDOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
71874 € (z výkonu verejnej funkcie), 45769 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
GENERÁLNY RIADITEĽ
(STREDOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB. A.S.)
požitky: ODMENA, MOBILNÝ TELEFÓN
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 2975; podiel: 011 %
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 2975; podiel: 011 %
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 2975; podiel: 011 %
BYT V BYTOVOM DOME; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 3400; podiel: 50 %
PODIEL PRIESTORU NA SPOLOČNYCH ČASTIACH DOMU; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 3400; podiel: 0,957 %
GARÁŽ; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 2927; podiel: 100 %
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo LV: 5206; podiel: 0,001 %
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo LV: 5206; podiel: 0,001 %
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo LV: 5206; podiel: 0,001 %
ZASTAVANÉ PLOCHYA NÁDVORIA; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo LV: 5206; podiel: 0,001 %
BYT V BYTOVOM DOME; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo LV: 5114; podiel: 50 %
PODIEL PRIESTORU NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo LV: 5114; podiel: 0,157 %
GARÁŽ; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo LV: 5119; podiel: 50 %
PODIEL PRIESTORU NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo LV: 5119; podiel: 25,2 %
PODIEL PRIESTORU NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 2927; podiel: 0,21 %
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 2975; podiel: 0,11 %
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 2975; podiel: 0,11 %
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 2975; podiel: 0,11 %
ZÁHRADY; kat. územie RUSOVCE; číslo LV: 1513; podiel: 50 %
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie RUSOVCE; číslo LV: 1513; podiel: 50 %
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie RIEČKA; číslo LV: 172; podiel: 100 %
TRVALÉ TRÁVNATÉ PLOCHY; kat. územie RIEČKA; číslo LV: 172; podiel: 100 %
RODINNÝ DOM; kat. územie RIEČKA; číslo LV: 172; podiel: 100 %
RODINNÝ DOM; kat. územie RUSOVCE; číslo LV: 1513; podiel: 50 %
ZÁHRADY; kat. územie ROGOZNICA; číslo LV: 4463; podiel: 100 %
RODINÝ DOM; kat. územie ROGOZNICA; číslo LV: 4463; podiel: 100 %
ZÁHRADY; kat. územie ROGOZNICA; číslo LV: 2772; podiel: 75,2 %
RODINNÝ DOM; kat. územie ROGOZNICA; číslo LV: 2772; podiel: 100 %
PRÍJAZDOVÁ CESTA; kat. územie ROGOZNICA; číslo LV: 4230; podiel: 100 %
PRÍJAZDOVÁ CESTA; kat. územie ROGOZNICA; číslo LV: 4668; podiel: 3,55 %
PRÍJAZDOVÁ CESTA; kat. územie ROGOZNICA; číslo LV: 4668; podiel: 28,75 %
PRÍJAZDOVÁ CESTA; kat. územie ROGOZNICA; číslo LV: 4668; podiel: 9,52 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie ROGOZNICA; číslo LV: 4477; podiel: 100 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie ROGOZNICA; číslo LV: 2772; podiel: 100 %
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 4889; podiel: 6634/346433
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie RIEČKA; číslo LV: 1266; podiel: 70/1200
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie RIEČKA; číslo LV: 1253; podiel: 11/14
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: LANDROVER, rok výroby: 2013, podiel: 1/1
ZARIADENIE NEHNUTEĽNOSTÍ, podiel: 1/2
ŠPERKY, podiel: 1/2
UMELECKÉ PREDMETY, podiel: 1/2
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÉ PROSTRIEDKY, podiel: 1/2
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/2, dátum vzniku: 21. 02. 2007
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->