Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203546
ID oznámenia: 
17018
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JOZEF ŽELINSKÝ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec zastupiteľstva vyššieho územného celku
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SPP CZ, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
LIFTA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC
(KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: ODMENA
POSLANEC - ZÁSTUPCA PRIMÁTORA
(MESTO KRÁĽOVSKÝ CHLMEC)
požitky: ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KRÁĽOVSKÝ CHLMEC; číslo LV: 60; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KRÁĽOVSKÝ CHLMEC; číslo LV: 60; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KRÁĽOVSKÝ CHLMEC; číslo LV: 60; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KRÁĽOVSKÝ CHLMEC; číslo LV: 60; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KRÁĽOVSKÝ CHLMEC; číslo LV: 60; podiel: 1/1
ZÁHRADA; kat. územie KRÁĽOVSKÝ CHLMEC; číslo LV: 60; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie KRÁĽOVSKÝ CHLMEC; číslo LV: 60; podiel: 1/1
BUDOVA OBCHODU A SLUŽIEB; kat. územie KRÁĽOVSKÝ CHLMEC; číslo LV: 60; podiel: 1/1
SAMOSTATNE STOJACIA GARÁŽ; kat. územie KRÁĽOVSKÝ CHLMEC; číslo LV: 60; podiel: 1/1
INÁ BUDOVA; kat. územie KRÁĽOVSKÝ CHLMEC; číslo LV: 60; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2015, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
ÚVER NA BÝVANIE, podiel: 1/1, dátum vzniku: 27. 05. 2017
SPOTREBNÝ ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 01. 04. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->