Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZO202545
ID oznámenia: 
16664
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JOZEF VANČO
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SPOLOČNOSŤ PRE ZAVEDENIE UNITÁRNEHO SYSTÉMU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA, A.S.)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (TECHNICKÁ INŠPEKCIA, A.S.)
generálny tajomník služobného úradu ústredného orgánu štátnej správy (MINISTERSTVO PRÁCE SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM, GARÁŽ; kat. územie BOJNÁ; číslo LV: 1101; podiel: 1/2
BYT; kat. územie TOPOĽČANY; číslo LV: 5405; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie HORNÉ ŠTITÁRE; číslo LV: 336; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie HORNÉ ŠTITÁRE; číslo LV: 892; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie HORNÉ ŠTITÁRE; číslo LV: 371; podiel: 1/3
ORNÁ PÔDA; kat. územie HORNÉ ŠTITÁRE; číslo LV: 558; podiel: 1/6
ORNÁ PÔDA; kat. územie HORNÉ ŠTITÁRE; číslo LV: 181; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie HORNÉ ŠTITÁRE; číslo LV: 169; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie HORNÉ ŠTITÁRE; číslo LV: 370; podiel: 2/3
ORNÁ PÔDA; kat. územie HORNÉ ŠTITÁRE; číslo LV: 369; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie HAJNÁ NOVÁ VES; číslo LV: 340; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie HORNÉ ŠTITÁRE; číslo LV: 559; podiel: 2/3
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚČTY V BANKÁCH A HNUTEĽNÝ MAJETOK, podiel: 50%
existencia záväzku: 
ÚVER, podiel: 50%, dátum vzniku: 21. 09. 2016
ÚVER, podiel: 50%, dátum vzniku: 23. 09. 2016
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->