Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202962
ID oznámenia: 
16252
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JOZEF PORÁČ, MPH
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NÁRODNÝ ÚSTAV TBC, PĽÚCNYCH CHORÔB A HRUDNÍKOVEJ CHIRURGIE VYŠNÉ HÁGY)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ORNÁ PÔDA; kat. územie POPRAD; číslo LV: 3018; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie POPRAD; číslo LV: 2615; podiel: 1/6
LÚKA; kat. územie POPRAD; číslo LV: 3019; podiel: 1/8
GARÁŽ; kat. územie POPRAD; číslo LV: 4750; podiel: 1/2
GARÁŽ; kat. územie POPRAD; číslo LV: 4750; podiel: 1/2
RODINNÝ DOM; kat. územie ŠIROKÉ; číslo LV: 206; podiel: 1/3
ORNÁ PÔDA; kat. územie POPRAD; číslo LV: 844; podiel: 1/14
ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie SPIŠSKÁ TEPLICA; číslo LV: 1745; podiel: 1/2
ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie SPIŠSKÁ TEPLICA; číslo LV: 1745; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA ; kat. územie POPRAD; číslo LV: 3019; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA ; kat. územie POPRAD; číslo LV: 3019; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA ; kat. územie POPRAD; číslo LV: 844; podiel: 1/14
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ŠIROKÉ; číslo LV: 206; podiel: 1/3
ZÁHRADA; kat. územie ŠIROKÉ; číslo LV: 206; podiel: 1/3
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŠIROKÉ; číslo LV: 206; podiel: 1/3
ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie SPIŠSKÁ TEPLICA; číslo LV: 1745; podiel: 1/2
RODINNÝ DOM; kat. územie SPIŠSKÁ TEPLICA; číslo LV: 1745; podiel: 1/2
ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie POPRAD; číslo LV: 4750; podiel: 1740/104400
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2012, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
VKLADY V BANKÁCH, podiel: 1/2
MAJETKOVÝ PODIEL VO FONDOCH, podiel: 1/2
HYPOTEKÁRNE ZÁLOŽNÉ LISTY, podiel: 1/2
DLHOPISY, podiel: 1/2
STAVEBNÉ SPORENIE, podiel: 1/1
PEŇAŽNÁ POHĽADAVKA, podiel: 42%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->