Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203501
ID oznámenia: 
16428
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JOZEF MIKLUŠ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NEMOCNICA POPRAD, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 

(ING. JOZEF MIKLUŠ - JM)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie MALÝ LIPNÍK; číslo LV: 214,215, 73, 455, 595; podiel: 1/1
POĽNOHOSPODÁRSKA PÔDA, LESY; kat. územie MALÝ LIPNÍK; číslo LV: 596, 597, 704, 769, 770, 798, 815, 824, 867, 871, 878, 879, 960, 961, 1029; podiel: 1/1
POĽNOHOSPODÁRSKA PÔDA, LESY; kat. územie MALÝ LIPNÍK; číslo LV: 1030, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1152, 1185, 1190, 1225, 1233, 1234, 1235, 429, 13; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: VOLKSWAGEN, rok výroby: 2008, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->