Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZA202490
ID oznámenia: 
17970
titul, meno, priezvisko: 
prof.Ing. JOZEF MIHOK, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
podpredseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (AGENTÚRA PRE NÚDZOVÉ ZÁSOBY ROPY A ROPNÝCH VÝROBKOV)
príjmy za rok 2019: 
67095 € (z výkonu verejnej funkcie), 38168 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie KOŠICE - KOŠICKÁ NOVÁ VES; číslo LV: 934; podiel: 50%
STAVBA NA INDIVIDUÁLNU REKREÁCIU; kat. územie KALUŽA; číslo LV: 1589; podiel: 50%
1 IZBOVÝ BYT; kat. územie SKLADNÁ KOŠICE JUH; číslo LV: 10756; podiel: 50%
3 IZBOVÝ BYT; kat. územie SKLADNÁ KOŠICE JUH; číslo LV: 10756; podiel: 50%
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie ÚBREŽ; číslo LV: 756, 963, 917, 338, 1017, 543, 513,468,119,78,542,603,449; podiel: 100%
LESNÝ PORAST; kat. územie PORUBA POD VYHORLATOM; číslo LV: 754; podiel: 100%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
AUTOMOBIL, továrenská značka: KIA, rok výroby: 2008, podiel: 50%
AUTOMOBIL, továrenská značka: KIA, rok výroby: 2008, podiel: 50%
MOTOROVÝ ČLN, továrenská značka: AUDIS, rok výroby: 1995, podiel: 50%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY V BANKÁCH, podiel: 50%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->