Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203887
ID oznámenia: 
16072
titul, meno, priezvisko: 
JOZEF KANUŠČÁK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (POĽNONÁKUP TATRY, A.S. KEŽMAROK)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 19226 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
JK LIPANY, S.R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KONATEĽ
(JK LIPANY, S.R.O.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC
(MESTO LIPANY)
požitky: ODMENA
PREDSEDA, ČLEN PRÍPRAVNÉHO VÝBORU
(OZ LEPŠIE LIPANY)
požitky:
ČLEN VÝBORU PRE OTÁZKY ZAMESTNANOSTI, PREŠOV
(ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY, PREŠOV)
požitky:
ČLEN ZBORU ZÁSTUPCOV
(AGENTÚRA REGIONÁLNEHO ROZVOJA PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky:
ČLEN A PREDSEDA DOZORNEJ RADY
(TECHNICKÉ SLUŽBY SPOL., S.R.O. LIPANY)
požitky:
KRAJSKÝ PREDSEDA
(SLOBODA A SOLIDARITA)
požitky: OBČASNÁ ODMENA
ČLEN REPUBLIKOVEJ RADY
(SLOBODA A SOLIDARITA)
požitky:
POSLANEC
(PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie LIPANY; číslo LV: 2308; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie LIPANY; číslo LV: 2308; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIPANY; číslo LV: 2308; podiel: 1/1
GARÁŽ; kat. územie LIPANY; číslo LV: 2308; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA; kat. územie LIPANY; číslo LV: 2308; podiel: 1/1
GARÁŽ; kat. územie LIPANY; číslo LV: 2308; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie LIPANY; číslo LV: 2308; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie LIPANY; číslo LV: 2308; podiel: 1/1
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie LIPANY; číslo LV: 2301; podiel: 14/305
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie LIPANY; číslo LV: 2270; podiel: 60/1200
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie LIPANY; číslo LV: 1699; podiel: 1/1
GARÁŽ; kat. územie LIPANY; číslo LV: 1699; podiel: 1/1
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie DRIENICA; číslo LV: 1995; podiel: 1/1
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie DRIENICA; číslo LV: 1995; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
NÁKLADNÉ VOZIDLO, továrenská značka: ISUZU, rok výroby: 2005, podiel: 1/1
ZARIADENIE RODINNÉHO DOMU, podiel: 1/1
ZARIADENIE GARÁŽÍ, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIEL V S.R.O., podiel: 88,01%
VKLAD V BANKÁCH, podiel: 1/1
INVESTIČNÉ FONDY, PODIELOVÉ LISTY, AKCIE, podiel: 1/1
STAVEBNÉ SPORENIE, podiel: 1/1
DÔCHODKOVÉ POISTENIE, ŽIVOTNÉ POISTENIE, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->