Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202822
ID oznámenia: 
16628
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JOZEF JANIGA, MBA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SZČO
(JOZEF JANIGA)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN DOZORNEJ RADV
(CENTRUM ROZVOJA TURIZMU PSK PRE OBLASŤ VT)
požitky: 0
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY; kat. územie TATRANSKÁ LOMNICA; číslo LV: 618; podiel: 1/1
BYTOVÝ DOM; kat. územie TATRANSKÁ LOMNICA; číslo LV: 618; podiel: 5758/55739
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie TATRANSKÁ LOMNICA; číslo LV: 670; podiel: 5758/55739
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie TATRANSKÁ LOMNICA; číslo LV: 274; podiel: 1/1
GARÁŽ; kat. územie TATRANSKÁ LOMNICA; číslo LV: 274; podiel: 1/1
ZASTAVENÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie VEĽKÁ LOMNICA; číslo LV: 542; podiel: 166/362
BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY; kat. územie VEĽKÁ LOMNICA; číslo LV: 542; podiel: 1/1
BYTOVÝ DOM; kat. územie VEĽKÁ LOMNICA; číslo LV: 542; podiel: 166/362
GARÁŽ; kat. územie VEĽKÁ LOMNICA; číslo LV: 1371; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: HONDA, rok výroby: 2017, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 01. 02. 2011
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->