Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B202367
ID oznámenia: 
15663
titul, meno, priezvisko: 
doc. Ing. JOZEF HABÁNIK, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
TRENČIANSKA UNIVERZITA A. DUBČEKA V TRENČÍNE
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
INŠTITÚT HOSPODÁRSKEJ POLITIKY
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC ZASTUPITEĽSTVA
(TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: ODMENA ZA VÝKON MANDÁTU
PREDSEDA ZDRUŽENIA
(REGIÓN BIELE KARPATY)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
GARÁŽ; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 8903; podiel: 1/4
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 6719; podiel: 1/8
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie TRENČIN; číslo LV: 6708; podiel: 1/18
GARÁŽ; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 3586; podiel: 1/2
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 3586; podiel: 1/2
BYT; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 10416; podiel: 1/2
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 10416; podiel: 1/2 Z 9921/471935
GARÁŽ; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 10416; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: VOLKSWAGEN, rok výroby: 2019, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
TERMÍNOVANÝ VKLAD, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->